Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Krajowy Rejestr Mediatorów (iz)

Szanowni Państwo,

Mediacja jest procesem, który pozwala polubownie rozwiązywać spory zapobiegając konieczności prowadzenia długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. W Polsce liczba spraw trafiających do mediacji jest relatywnie niewielka. W związku z tym istotne wydaje się wdrożenie odpowiednich działań związanych z upowszechnieniem mediacji oraz budowaniem zaufania do instytucji mediacji. Jednym z takich rozwiązań może być stworzenie dostępnego publicznie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) zawierającego informacje o mediatorach prowadzących mediacje sądowe i pozasądowe. Utworzenie rejestru ma na celu uporządkowanie zasad wpisu dla kandydatów na mediatorów a zarazem weryfikację kwalifikacji wymaganych od mediatorów. KRM może również ułatwić dostęp zainteresowanych stron do informacji na temat samych mediatorów oraz ich wybór.

Niniejsza ankieta jest prowadzona w ramach projektu pt. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne realizowanego przez zespół Katedry Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej celem jest zebranie informacji na temat oczekiwań względem Krajowego Rejestru Mediatorów. Zachęcamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu i podzielenia się własnymi przemyśleniami na temat kształtu przyszłego rejestru. Państwa opinie są bardzo ważne i posłużą do opracowania raportu, który zostanie wykorzystany na etapie prac legislacyjnych związanych z utworzeniem KRM. Poniższa ankieta nie jest tożsama z ankietą umieszczoną w ramach konsultacji na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że udział w badaniu jest dobrowolny. Przesyłając zwrotnie wypełnioną ankietę, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na udział w badaniu przeprowadzonym w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie w celu przeprowadzenia niniejszego badania.

Wyniki ankiety będą wykorzystywane w opracowaniach naukowych oraz raportach przygotowywanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości w postaci zanonimizowanych zbiorczych statystyk.

 

1) Administratorem danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Kontakt z Administratorem jest możliwy  za pośrednictwem telefonu nr tel.: 81 445 41 01 lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: kul@kul.pl .

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy pod nr tel.: 81 445 32 30, lub na adres e-mail: iod@kul.pl.

3) Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie do celów badań naukowych i prac rozwojowych w tym również w celach kontaktowych oraz identyfikacyjnych na potrzeby wykonania badania naukowego realizowanego w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

4) Informujemy, że dane osobowe w postaci adresu mailowego zostały pozyskane z list stałych mediatorów udostępnionych na stronach internetowych poszczególnych Sądów Okręgowych.

5) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a), tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę, którą zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6) Udział w badaniu i podanie danych jest dobrowolne, niemniej koniecznie do osiągnięcia celu badań naukowych. Wyniki badań ankietowych będą wykorzystywane bez danych identyfikujących osobę.
7) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby zaangażowane w procesy związane z realizacją badania. Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom działającym z upoważnienia administratora i przetwarzającym dane wyłącznie na jego polecenie. Dane mogą być́ ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie.

8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu badań naukowych.

9) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach badań naukowych przysługuje Państwu zgodnie z normą art. 469b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie prawo do usunięcia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu OchronyDanych.